• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  احسان
:  بني اسدي
:  مرد
:  e.baniasadi@eng.ui.ac.ir
نشانی: ،
:  احسان
:  بني اسدي
:  مرد
:  e.baniasadi@eng.ui.ac.ir
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه