• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  رضا
:  ثالث موید
:  مرد
:  r.sales.hirkania@gmail.com
نشانی: ،
:  رضا
:  ثالث موید
:  مرد
:  r.sales.hirkania@gmail.com
نشانی: ،

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مطالعات فرهنگی
 • مطالعات شهری
 • مطالعات خانواده
 • مسایل اجتماعی
 • علوم اجتماعی (زیست پزشکی)
 • قوم شناسی
 • سوء مصرف مواد (خدمات اجتماعی)
 • سالمندی (خدمات اجتماعی)
 • روانشناسی اجتماعی
 • خدمات اجتماعی
 • جرم شناسی، بزهکاری
 • جامعه شناسی
 • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی