• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  احسان
:  جنت المکان
:  مرد
:  eh1.work@gmail.com
نشانی: ،
:  احسان
:  جنت المکان
:  مرد
:  eh1.work@gmail.com
نشانی: ،

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم کامپیوتر،‌مهندسی نرم افزار
  • علوم کامپیوتر،‌کاربردهای میان رشته ای
  • علوم کامپیوتر، سیستمهای اطلاعاتی