• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد
:  گودرزی
:  مرد
:  goudarzimohamad@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  محمد
:  گودرزی
:  مرد
:  goudarzimohamad@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مهندسی برق و الکترونیک