• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهدی
:  جلالی
:  مرد
:  mehdi2224@gmail.com
نشانی: ،
:  مهدی
:  جلالی
:  مرد
:  mehdi2224@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت
  • برنامه ریزی و توسعه
  • امور اداری