• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  داود
:  امیرخانی
:  مرد
:  davod198835@gmail.com
نشانی: ،
:  داود
:  امیرخانی
:  مرد
:  davod198835@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • اقتصاد کشاورزی، سیاستگذاری کشاورزی
  • اقتصاد کشاورزی، سیاستگذاری کشاورزی