• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  میلاد
:  آقورن لوئی
:  مرد
:  m.aghveranluei@gmail.com
نشانی: ،
:  میلاد
:  آقورن لوئی
:  مرد
:  m.aghveranluei@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
  • مطالعات خانواده
  • روانشناسی تربیتی