• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  میلاد
:  فتحی
:  مرد
:  milad.fathi.003@gmail.com
نشانی: ،
:  میلاد
:  فتحی
:  مرد
:  milad.fathi.003@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • فیزیک ریاضی
  • فیزیک ذرات و میدانها
  • فیزیک کاربردی