• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  کوروش
:  شیروانی جوزدانی
:  مرد
:  koush1@yahoo.com
نشانی: ،
:  کوروش
:  شیروانی جوزدانی
:  مرد
:  koush1@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • الکتروشیمی
  • مهندسی متالوژی
  • علوم مواد. پوشش کاری و روکشها