• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  فرشته
:  یوسف زاده
:  زن
:  fereshte_yosefzade@yahoo.com
نشانی: ،
:  فرشته
:  یوسف زاده
:  زن
:  fereshte_yosefzade@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • امور اداری
  • برنامه ریزی و توسعه
  • اقتصاد