• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ابراهیم
:  نژادعبداله
:  مرد
:  e.nejadabdollah@cbi.ir
نشانی: ایران ، تهران
:  ابراهیم
:  نژادعبداله
:  مرد
:  e.nejadabdollah@cbi.ir
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت
  • برنامه ریزی و توسعه
  • امور اداری
  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات