• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  داود
:  نعمتی
:  مرد
:  davidneamati@gmail.com
نشانی: ،
:  داود
:  نعمتی
:  مرد
:  davidneamati@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات