• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مجتبی
:  فریدپور
:  مرد
:  faridpor@gmail.com
نشانی: ،
:  مجتبی
:  فریدپور
:  مرد
:  faridpor@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت منابع آب
  • خشکسالی
  • جغرافیا
  • gis
  • سنجش از دور