• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مسعود
:  تقدسی
:  مرد
:  masood.taghadossi@yahoo.com
:  مسعود
:  تقدسی
:  مرد
:  masood.taghadossi@yahoo.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه