• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سیدمحمد
:  خادمی زیارت
:  مرد
:  it.khademi@gmail.com
نشانی: ،
:  سیدمحمد
:  خادمی زیارت
:  مرد
:  it.khademi@gmail.com
نشانی: ،

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • فناوری اطلاعات
  • علوم کامپیوتر، سیستمهای اطلاعاتی
  • علوم کامپیوتر،‌سخت افزار و معماری
  • مهندسی برق و الکترونیک