• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سیده نیلوفر
:  شامرادی
:  زن
:  shamoradi8498@gmail.com
نشانی: ،
:  سیده نیلوفر
:  شامرادی
:  زن
:  shamoradi8498@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات
  • بازرگانی و امور مالی
  • برنامه ریزی و توسعه
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
  • امور اداری