• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سید مقدم
:  حیدری زاده
:  مرد
:  moghadam.hz1358@gmail.com
:  سید مقدم
:  حیدری زاده
:  مرد
:  moghadam.hz1358@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه