• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ساره
:  سالاری چینه
:  زن
:  sarehsalari97@yahoo.com
:  ساره
:  سالاری چینه
:  زن
:  sarehsalari97@yahoo.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه