• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مجتبی
:  سلیمانی ساردو
:  مرد
:  solaimani.mojtaba@gmail.com
:  مجتبی
:  سلیمانی ساردو
:  مرد
:  solaimani.mojtaba@gmail.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه