• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  افشین
:  شایقی
:  مرد
:  afshin.shayeghi@gmail.com
نشانی: ،
:  افشین
:  شایقی
:  مرد
:  afshin.shayeghi@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مهندسی محیط زیست
 • خاکشناسی
 • مهندسی عمران
 • سنجش از دور
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیا
 • کشاورزی، عمومی و میان رشته ای
 • منابع آب